NEWS

Rotiers
03.2020 : Le projet de Rotiers est remporté! Fruit d'une collaboration avec le bureau FP architectes, le projet vise la rénovation de 46 logements à Auderghem et propose de nouveaux usages polyvalents aux pièces de vie. La façade en faïence permet une bonne intégration dans le paysage existant et garantit à l'édifice une grande durabilité.
03.2020 : Het Rotiers-project is gewonnen! Het resultaat van een samenwerking met het FP architects office, is het project gericht op de renovatie van 46 wooneenheden in Oudergem en stelt nieuwe polyvalente toepassingen voor woonkamers voor. De faience gevel maakt een goede integratie in het bestaande landschap mogelijk en garandeert het gebouw een grote duurzaamheid.

TRAM 9
03.2020 : Het project van Tram 9 in Brussel, genomineerd voor de prijs publieke ruimte 2020, was het onderwerp van de kroniek van de architectuurcriticus Koen Van Singel in De Standaard. Hij benadrukt het belang van groene publieke ruimte als zuurstof voor de stad. Vind het volledige artikel terug, door hier te klikken.
03.2020 : Le projet du Tram 9 à Bruxelles, nominé pour le prix des espaces publics 2020, a fait l'objet d'une chronique du critique d'architecture Koen Van Singel dans le journal De Standaard. Il met en avant l'importance des espaces publics verts comme espaces de sociabilité dans la ville. Retrouvez l'article complet en cliquant ici.

Ixelles
02.2020 : Multiple a été désigné lauréat pour la réalisation des espaces publics du Contrat de Quartier de l’Athénée pour la Commune d’Ixelles! Le projet oscille entre des espaces aménagés de façades à façades et des poches végétales faisant la part belle à la biodiversité et à l’eau, ce qui confère une cohérence au projet à l’échelle du quartier malgré la disparité des lieux.
02.2020 : Multiple werd als laureaat geduid voor de realisatie van publieke ruimtes van het Wijkcontract Atheneum voor de gemeente Elsene! Daarom wisselt het project tussen ingerichte ruimtes van gevel tot gevel en groene vlakken met ruimte voor biodiversiteit en water. Dat leidt op wijkniveau tot een coherentie binnen het project, ondanks de ruimtelijke diversiteit.

Peterbos
09.2019 : L’équipe MULTIPLE/Fp/GEI/Lucile Soufflet a été désigné lauréat pour la rénovation de 165 logements au Peterbos, à Anderlecht. Sous l’impulsion du Bouwmeester Maitre Architecte, le quartier du Peterbos fait l’objet d’une grande étude sur la requalification de l’habitabilité des logements et des espaces extérieurs. En collaboration avec Lacaton & Vassal, 51N4E, Hub architekten et les gestionnaires de logements, les thèmes d’habitabilités, de mobilités, de mixités, seront autant de sujets sur lesquels nous ambitionnons d’apporter une nouvelle vision du site Peterbos.
09.2019 : Het team MULTIPLE / Fp / GEI / Lucile Soufflet werd als laureaat genoemd voor de renovatie van 165 woningen aan Peterbos in Anderlecht. Onder impuls van Bouwmeester is de Peterboswijk nu het onderwerp van een ruim onderzoek naar de opwaardering van de woonkwaliteit van zowel de woningen als de aansluitende buitenruimtes. In samenwerking met Lacaton & Vassal, 51N4E, Hub Architekten en de beheerders van de sociale woningen, zullen de thema's leefbaarheid, mobiliteit, gemengd gebruik, onderzocht worden teneinde een sterke visie te ontwikkelen voor de site van Peterbos.

Go-scholen
09.2019 : En association avec le bureau d'architecture a2o, nous avons été désignés lauréats pour la réalisation de trois masterplans et études de faisabilité de PPP pour des sites d'écoles en région flamande. Le projet prête une attention particulière aux aspects de densité urbaine et du paysage rural des communes de Peer, Erpe-Mere et Roeselare, et vise à mettre en lien et équilibrer fonctions résidentielles et fonctions scolaires.
09.2019 : In samenwerking met het architectuurbureau a2o werden we als laureaat weerhouden voor de opmaak van drie masterplannen en PPS haalbaarheidsstudies voor schoolsites in het Vlaamse gewest. De voorstellen besteden bijzondere aandacht aan de aspecten van stedelijke densiteit en landschap in de gemeentes Peer, Erpe-Mere en Roeselare, en beogen een evenwicht te creëren tussen woon- en schoolfuncties en ze met elkaar te verbinden.

Petite Ile / Citygate II
09.2019 : Le concours porté par la SLRB et Citydev a été pour l'équipe l'occasion de mener une réflexion sur les questions de mixités fonctionnelles, de diversités morphologiques, et sur les relations mutuelles entre habitabilité et productivité. Découvrez un court reportage sur les ambitions qui ont été soutenues par notre équipe en cliquant ici.
09.2019 : De wedstrijd geörganiseerd door de BGHM en Citydev was een gelegenheid voor het team om ontwerpend onderzoek te voeren over multi-functionaliteit, morfologische diversiteit en over wederzijdse relaties tussen productiviteit en woonkwaliteit. Ontdek de korte reportage over de ambities die ons team verdedigde, en klik hier.

Petite Ile / Citygate II
09.2019 : Le projet de Petite Ile / Citygate II à Anderlecht a été le fruit d'une formidable coopération avec les bureaux suisses Pool Architekten et Duplex Architekten, le bureau bruxellois aaa, ainsi que les formidables paysagistes parisiens de Coloco.
09.2019 : Het project Klein Eiland / Citygate II te Anderlecht is het resultaat van een fantastische samenwerking met de Zwitserse bureaus Pool Architekten et Duplex Architekten, met het Brusselse bureau aaa, en met de boeiende Parijse landschapsarchitecten van Coloco.

INTERVIEW
11.2019 : In een intervieuw aan de krant De Standaard drukt Livia de Bethune zich uit over haar visie over Brussel op het vlak van architectuur en stedenbouw. Vindt het artikel terug online op : https://www.standaard.be/cnt/dmf20191107_04705998
11.2019 : Le journal De Standaard accorde aujourd'hui une double page à Livia de Bethune, qui s'exprime sur sa vision de l'essor architectural et urbain à Bruxelles. Retrouvez l'article en ligne sur: https://www.standaard.be/cnt/dmf20191107_04705998

GENK
07.2019 : Gelegen op de site ven een voormalig Clarissenklooster, ontwikkelt het project van 45 woningen te Genk, een reflectie op het vlak landschap, stedenbouw en architectuur. Na een ontwerpproces van 10 maanden, diende ons team de omgevingsvergunningsaanvraag deze week in.
07.2019 : Situé sur le domaine d'un ancien monastère, le projet pour 45 logements à Genk articule une réflexion paysagère, architecturale et urbanistique. Après 10 mois de conception, notre équipe a introduit cette semaine le permis d'urbanisme!

Bruxelles Royal Yacht Club
05.2019 : Multiple a mené ces derniers mois une étude urbanistique aux ambitions métropolitaines pour les abords du Bruxelles Royal Yacht Club: un parc en balcon sur le canal et un nouveau pôle nautique pour la région. (Image Eva Le Roi)
Plus d'informations ici.
05.2019 : Multiple werkte de afgelopen maanden aan een studie met grootstedelijke ambities voor de omgeving van de Brussels Royal Yacht Club : een park als balkon op het kanaal en een nieuwe nautische pool voor het Gewest. (Beeld Eva Le Roi)
Meer informatie hier.

Lycée Emile Max, Schaerbeek
05.2019 : Les travaux de rénovation pour le Lycée Emile Max à Schaerbeek touchent bientôt à leur fin!
05.2019 : Het einde van de renovatiewerken van de school Emile Max te Schaarbeek zijn bijna in zicht!

CLARISSENKLOOSTER, GENK
10.2018 : Dit najaar werkt het bureau Multiple aan een nieuw collectief woonproject. De site, een oud Clarissenklooster, wordt omgevormd tot een plek met verschillende woonvormen, ingebed in een waardevol historisch kader. Gemeenschappelijk wonen voor ouderen, appartementen en eengezinswoningen krijgen vorm in een voormalige kloostertuin. Wordt vervolgd!
10.2018 : Cet automne, l’atelier Multiple travaille sur un nouveau projet de logements collectifs. Sur le site d’un ancien monastère de Clarisses, c’est une mixité de logements qui s’inscrit dans un véritable écrin de verdure. Logements communautaires pour personnes âgées, appartements et maisons unifamiliales s’articulent autour des différents jardins de l’ancien monastère. Affaire à suivre!

BRUSSEL / BRUXELLES - PETITE ILE - CITY GATE II
05.2018 : L’équipe MULTIPLE en association avec les bureaux zurichois Andreas Hofer, POOL et DUPLEX, ainsi que LIST, COLOCO, AAA, UCL-USES & SPACES et VUB-COSMOPOLIS est fière de vous annoncer qu’elle a été retenue pour l’appel d’offre du « Petite Ile / City Gate II » aux côtés de l’équipe de XDGA, Bogdan&Van Broeck, LIN, noA, Sergison Bates. Dans la thématique de la ville productive, ce projet mixte comprend la construction / rénovation d’environ 400 logements (280 sociaux et 120 conventionnés), 2 écoles et +/- 15.000 m² d’activités économiques.
05.2018 :Het team MULTIPLE in samenwerking met de Zürichse kantoren Andreas Hofer, POOL en DUPLEX, evenals LIST, COLOCO, AAA, UCL-USES & SPACES en VUB-COSMOPOLIS is trots om aan te kondigen dat het is geselecteerd voor de wedstrijd " City Gate II "naast onder andere de teams van XDGA, Bogdan & Van Broeck, LIN, noA, Sergison Bates,... In het thema van de productieve stad omvat dit gemengde project de bouw/renovatie van ongeveer 400 wooneenheden (280 sociale en 120 middelgrote), 2 scholen en +/- 15.000 m² economische activiteiten.

BERGBOS - 11 maisons individuelles avec carport
06.2018 :Werf in uitvoering. Een binnenzicht van de living uitgevend op de tuin, voorafgaand aan het optrekken van het witte buitenmetselwerk.
06.2018 : Chantier en cours. Avant que le projet ne revête son manteau de brique blanche, une vue intérieure des salons donnant sur le jardin.

KAPELLEN - BOHO
06.2018 : Het project van het zorgcentrum in Kapellen vordert. De bouwaanvraagfase is lopende. Binnenkort meer nieuws!
06.2018 : Le projet du centre de soin de Kapellen avance. La phase permis est en cours. Des nouvelles bientôt !

TRAM 9
09.2018 : L'inauguration de la ligne de tram 9 et la place du Miroir à Jette par le roi Philippe a fait la une de la presse. Le bureau MULTIPLE est fier d'avoir collaboré à ce projet exemplaire. Travail de 10 ans qui a permis non-seulement de réaliser une nouvelle ligne de tram, mais surtout de requalifier un tronçon de ville de 4 km, par : la mise en place d'une meilleure mobilité pour tous, le réaménagement de l'espace public de façade à façade et la création d'une trame verte accompagnant les voies du tram, permettant ainsi de renforcer les liens entre les différents quartiers bruxellois.
09.2018 : De inhuldiging door koning Filip van de tramlijn 9 en van het Spiegelplein in Jette was voorpaginanieuws deze derde september. Het bureau MULTIPLE is fier dat het mocht meewerken aan dit project. Werk van 10 jaar dat het mogelijk maakte een volledige nieuwe 4km lange tramlijn aan te leggen maar vooral zorgde voor de herwaardering van een geheel stadsdeel, door : een verbeterde mobiliteit voor elk, een herwaardering van de publieke ruimte van gevel tot gevel en de aanleg van een groene corridor langsheen de tramlijn. Een project dat zo de banden versterkt tussen verschillende Brusselse stadswijken.

BRUSSEL / BRUXELLES - Laureaat studie jachthaven / Lauréat de l’étude du port de plaisance
02.2018 : MULTIPLE werd laureaat van de offertevraag georganiseerd door Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) waarbij een ontwikkelingsvisie zal uitgewerkt worden voor de publieke ruimte van de sites van de Koninklijke Schenking en de Haven van Brussel stroomafwaarts van de Van Praetbrug.
02.2018 : MULTIPLE est lauréat de l’appel d’offre organisé par la Société d'Aménagement Urbain (SAU). MULTIPLE développera une vision pour les espaces publics de la Donation Royale et du Port de Bruxelles situés en aval du pont Van Praet.

ANDERLECHT - Projet PRINS
01.2018 : Le permis d'urbanisme pour 170 logements sociaux et une crèche à la rue Prins à Anderlecht pour la SLRB a été introduit.
01.2018 : De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor 170 sociale woningen en een kribbe aan de Prinsstraat in Anderlechr werd ingediend.

BIGMAT'17 NATIONAL PRIZE BELGIUM
12.2017 : MULTIPLE est lauréat du BIGMAT’17 NATIONAL PRIZE BELGIUM avec la gare de Herstal. Le projet a été choisi par un jury international parmi plus de 880 projets à l’échelle européenne.
Félicitations à Lacaton & Vassal qui ont remporté le grand prix international avec le FRAC de Dunkerque. Pour voir l'ensemble des lauréats cliquez ici.
12.2017 : MULTIPLE is de winnaar van de BIGMAT'17 NATIONAL PRIZE BELGIUM met het station van Herstal. Het project werd gekozen door een internationale jury uit meer dan 880 Europese projecten.
Felicitaties aan Lacaton & Vassal die de grote internationale prijs met het FRAC van Duinkerke hebben gewonnen. Om alle winnaars te zien, klik hier.

PRIX BARON HORTA / BARON HORTA-PRIJS
11.2017 : Le bureau MULTIPLE est fier de vous annoncer que le prix quinquennal baron Horta de l’Académie Royale de Belgique a été décerné à Abdelmajid Boulaioun.
11.2017 : MULTIPLE kondigt met trots aan dat de vijfjarige baron Horta-prijs van de Koninklijke Belgische Academie is toegekend aan Abdelmajid Boulaioun.

VORST/FOREST - publieke ruimtes / espaces publics
01.2018 : Het MULTIPLE-team in samenwerking met ARA, STRACTEC, URBANWATER en WIELS is geselecteerd om deel te nemen aan de wedstrijd voor de heraanleg van de publieke ruimtes in het hart van Vorst.
01.2018 : L’équipe MULTIPLE, ARA, STRACTEC, URBANWATER et le WIELS a été sélectionnée pour participer à l’appel à projet pour le réaménagement des espaces publics du cœur de Forest.

BIESTEBROECK
12.2017 : L'équipe MULTIPLE - FP architecture - ELD- a été sélectionnée pour le projet Biestebroeck.
Ce projet concerne le développement de l'îlot entre la digue du canal, la rue Dante et la rue de Goujons par des logements et des activités mixtes.
12.2017 : MULTIPLE - FP architecture - ELD is geselecteerd voor het project Biestebroeck.
Dit project betreft de ontwikkeling van het bouwblok tussen de kanaaldijk, de Dantestraat en de Grondelstraat door woningen en gemengde functies.

Schaerbeek/Schaarbeek - Chazal
11.2017 : Le projet de l’école Chazal redémarre.
Le chantier commencera en 2018!
11.2017 : Het project van de school wordt opnieuw opgestart.
De werf zal starten in 2018!

Schaerbeek/Schaarbeek - Lycée Emile Max/Lyceum Emile Max
10.2017 : Le chantier du lycée Emile Max à Schaerbeek a commencé.
La phase de démolition est en cours, bientôt de nouvelles news !
10.2017 : De werf van het lycée Émile Max in Schaarbeek is gestart.
De afbraakfase is bezig, binnenkort meer nieuws!

BRUXELLES/BRUSSEL - zone canal / kanaal zone
09.2017 : MULTIPLE en association avec le bureau de paysage portugais PROAP, KIS Studio, SWECO et ANTEA a été sélectionné pour le développement d’un plan de qualité paysagère et urbanistique pour l’espace public de la zone canal de la Région Bruxelles-Capitale !
09.2017 : MULTIPLE in samenwerking met het landschapsbureau PROAP, KIS Studio, SWECO en ANTEA werd geselecteerd voor de ontwikkeling van een Beeldkwaliteitplan voor de publieke ruimte van de Brusselse kanaal zone.

GENT / GAND
09.2017 : Het team MULTIPLE - Studio Thys Vermeulen - Studio Roma werd geselecteerd om deel te nemen aan de wedstrijd voor de heraanleg van de het Heilig Hartplein en de herbestemming van de Heilig Hartkerk in Sint-Amandsberg te Gent.
09.2017 : L’équipe MULTIPLE - Studio Thys Vermeulen - Studio Roma - a été sélectionnée pour participer au concours pour le réaménagement de la place et la réhabilitation de l'église 'Heilig Hart' à Sint-Amandsberg à Gand.

ANDERLECHT : Projet PRINS
07.2017 : L’avant-projet de PRINS est remis.
175 logements, 175 familles, 567 habitants, 567 modes d’habiter.
07.2017 : Het voorontwerp van PRINS werd ingediend.
175 woningen, 175 families, 567 bewoners, 567 leefgewoontes.

ANDERLECHT : Projet PRINS
06.2017 : Le projet de 175 logements est en cours. Le dossier d’avant-projet se termine par un long processus de recherche.
06.2017 : PROJECT PRINS. Het project van de 175 woningen loopt. Het voorontwerpdossier werd afgerond na een lang onderzoekstraject.

MECHELEN : Laureaat wedstrijd stadsvernieuwingsproject Nekker-Nova / Lauréat concours projet de rénovation urbaine Nekker-Nova
06.2017 : MULTIPLE werd, in samenwerking met Mint en WES, laureaat van de wedstrijd georganiseerd door de Stad Mechelen in het kader van de Conceptsubsidie van Ruimte Vlaanderen waarbij een ontwikkelingsvisie zal uitgewerkt worden voor de publieke ruimte van 'de kop van Nekkerspoel' en het Speelgoedmuseum.
06.2017 : MULTIPLE, en collaboration avec Mint et WES, a été désigné en tant que lauréat du concours organisé par la ville de Mechelen dans le cadre de subside de conception de la Région Flamande. MULTIPLE développera une vision pour les espaces publics du quartier Nekkerspoel et du musée du jouet.

CHARLEROI
06.2017 : MULTIPLE a été sélectionné pour participer à l’appel d’offre du remembrement urbain de l’ilot Zoe Drion à Charleroi. L’ancien site de l’hôpital sera entièrement revu pour laisser place à une mixité de fonction.
06.2017 : MULTIPLE werd geselecteerd om deel te nemen aan de offertevraag voor de stedelijke herinrichting van het Zoe Drion bouwblok in Charleroi. De voormalige ziekenhuissite zal volledig herzien worden om plaats te maken aan een mix van functies.

Schaerbeek/Schaarbeek - Lycée Emile Max/Lyceum Emile Max
06.2017 : ECOLE EMILE MAX. Le chantier du lycée Emile Max à Schaerbeek débutera cet été, la première phase consistera à commencer la phase des démolitions..
06.2017 : SCHOOL EMILE MAX. De werf van lyceum Emile Max in Schaarbeek is deze zomer gestart, de eerste fase bestaat uit de afbraakwerken.

OVERIJSE
06.2017 : La candidature de MULTIPLE, en collaboration avec A2O et l’entreprise Artenys, a été sélectionnée pour le projet de construction de 20 logements et ses abords paysagers à Overijse.
06.2017 : De kandidatuur van MULTIPLE in samenwerking met A2O en bouwbedrijf Artenys, werd weerhouden voor het project van de bouw van 20 woningen met aansluitende parkomgeving in Overijse

PUBLICATIONS
01.2017 :Pour cette nouvelle rentrée l'équipe de MULTIPLE est heureuse de vous annoncer ses quatre dernières publications de nos projets de logements, d'infrastructure et d'espace public parues dans INVENTAIRE #2 / BELGIMUM NEW ARCHITECTURE / A+(déc./janv.) / INNOVATE in ARCHITECTURE.
01.2017 : Bij het begin van 2017 is het team van Multiple verheugd u zijn vier laatste publicaties van haar infrastructuur- en publieke ruimte- en woonprojecten voor te stellen in INVENTAIRE #2 / BELGIMUM NEW ARCHITECTURE / A+(dec./jan.) / INNOVATE in ARCHITECTURE.

ANDERLECHT : Lauréat concours 175 logements / Laureaat wedstrijd 175 woningen
12.2016 : MULTIPLE en association avec le bureau a2o, lauréats du concours organisé par la SLRB pour la construction de 175 logements à Anderlecht .
12.2016 : MULTIPLE werd, in samenwerking met het bureau a2o, laureaat van de architectuurwedstrijd georganiseerd door de BGHM, voor de bouw van 175 woningen te Anderlecht.

PUBLIC SPACE - Lauréat du concours pour l'activation d'une friche en parc urbain / Laureaat van de wedstrijd voor de activering van een brownfield in stadspark
12.2016 : MULTIPLE remporte le concours pour la réalisation d'un parc pluriel de 20 000m² sur une friche industrielle oubliée.
12.2016 : MULTIPLE wint de wedstrijd voor de realisatie van een meervoudig park van 20 000m² op een voormalige industriële site.

ETUDE/STUDIE : Berges de la Canche/Oevers van de Canche
11.2016 : MULTIPLE a réalisé une étude de valorisation et d'activation des berges de la Canche
11.2016 : MULTIPLE heeft een studie opgemaakt voor de opwaardering en dynamisering van de oevers van de Canche

PUBLIC SPACE - Conférence/Lezing/Lecture
11.2016 : op vrijdag 25/11/2016, geeft Livia de Béthune een lezing over "Uitdagingen van openbare ruimtes voor multimodaliteit" in het kader van 40 jaar Metro in Brussel, georganiseerd door Brussel Mobiliteit. Het programma van deze dag kan u hier terugvinden.
11.2016 : Vendredi 25/11/2016, Livia de Béthune donnera une conférence sur les "enjeux des espaces publics pour une mobilité plurielle" dans le cadre des 40ans du métro de Bruxelles organisé par Bruxelles Mobilité. Le programme est disponible ici.

LECTURE

HERSTAL - Conférence/Lezing/Lecture
11.2016 :ce jeudi 10/11/2016, Abdelmajid Boulaioun donnera une conférence sur "Le pôle Marexhe - Gare & espaces publics" dans le cadre de la journée Infrastructure organisée par la FEBELCEM. Le programme de cette journée est disponible ici.
11.2016 : op donderdag 10/11/2016, geeft Abdelmajid Boulaioun een lezing over "de pool Marexhe – Station & Publieke Ruimtes" in het kader van de dag van de infrastructuur, georganiseerd door FEBELCEM. Het programma van deze dag kan u hier terugvinden.

BERGBOS - Woonproject/Projet de logements
10.2016 : Het uitvoeringsdossier van het project in Bergbos is afgerond. Dit woonproject zal deel uitmaken van een woonpark in de omgeving van Gent, waar projecten van Stéphane Beel en NuArchitectuur reeds onderdeel van zijn.
10.2016 : Le dossier d’exécution du projet de Bergbos est terminé. Ce projet de logements s'insère dans un parc près de Gand avec des projets réalisés par Stéphane Beel, et NuArchitectuur.

ARJM becomes MULTIPLE architecture & urbanism
10.2016 : ARJM is growing and strenghtens its skills in urbanism with the arrival of a new partner in the person of Livia de Bethune, architect, urbanist and lecturer at the KU Leuven. Livia is now co-leading the office along with Abdelmajid Boulaioun, architect, lecturer at the UCL.

You will be shortly invited to celebrate our new identity.

Forest/Vorst - Axonométries/Axonometriën
09.2016 : Documents d'analyse de la place Albert. Activation des relations entre l'espace public de la station Albert et de la place.
09.2016 : Analyse van het Albertplein. Activering van de relatie tussen de publieke ruimte rond het Albert metrostation en het plein.

Inventaires - Livre & exposition/Boek & tentoonstelling
09.2016 : Venez découvrir notre projet de la gare de Herstal au théâtre de liège le 7 octobre pour lancement du nouveau livre INVENTAIRES#2 et son exposition qui l'accompagne.
09.2016 : Ontdek ons project voor het station van Herstal op 7 oktober in het theater van Luik, tijdens de lancering van h

AMIENS

Amiens - Lauréat pour une mission de conseil en urbanisme/Laureaat voor een stedenbouwkundige adviesopdracht
05.2016 : ARJM et JNC lauréats pour l'étude d’aménagement du lit majeur du fleuve et des rivières d’Amiens Métropole.
05.2016 : Multiple en JNC zijn laureaat voor een studie rond de ontwikkeling van de bijrivieren en de bedding van de Somme in de Metropool Amiens.

ETTERBEEK

Etterbeek - Intergeneratiepool/Pôle intergénération
05.2016 : Axonométrie du projet "pôle Intergénération" à Etterbeek.
05.2016 : Axonometrie van het project pôle Intergénération in Etterbeek.

ANTWERPEN

Antwerpen - Masterplan voor de aanleg van een Kunstpark
05.2016 : ARJM is opnieuw werkzaam in het Antwerpse met de uitwerking van een masterplan voor een publiek toegankelijk landschapspark, met meervoudige dimensie, dat zowel kunst, zorg als natuur integreert.

JOBS

ARJM werft aan / ARJM recrute
04.2016 : Teneinde het team van ARJM architecture & urbanisme te versterken, zijn we specifiek op zoek naar een gemotiveerde architect met ervaring in de uitvoering van architectuurprojecten.
Mail ons een motivatiebrief, uw CV en een selectie van 3 projecten door naar : jobs_at_arjm.be

Pour renforcer l'équipe d'ARJM architecture & urbanisme, nous somme à la recherche d'un architecte motivé avec de l'expérience dans l'exécution de projet d'architecture.
Envoyez-nous une lettre de motivation, votre CV et une sélection de 3 projets à jobs_at_arjm.be (la maîtrise du néerlandais est nécessaire).

We zijn ook op zoek naar stagiair(e)s in architectuur & stedenbouw.
Nous sommes aussi à la recherche de stagiaires en architecture & urbanisme

HERSTAL

Gare de Herstal/Station van Herstal - Pôle Marexhe/Pool Marexhe - Publication Afasia/Publicatie Afasia
04.2016 : Retrouvez la gare de Herstal sur Afasia. L'article est consultable sur le site http://afasiaarchzine.com
04.2016 : Het station van Herstal is terug te vinden in Afasia. Bekijk het artikel op de website http://afasiaarchzine.com

PRINS

Anderlecht - Construction de 175 logements/Bouw van 175 woningen
03.2016 : ARJM & A2O sont sélectionnés pour le projet "Prins" à Anderlecht. Ce projet comprend la construction d'environ 175 logements sociaux et moyens.
03.2016 : ARJM & A2O zijn geselecteerd voor het project « Prins » in Anderlecht. Het project betreft de bouw van ongeveer 175 sociale en middenklasse woningen.

ETTERBEEK

Etterbeek - Intergeneratiepool/Pôle Intergénération
02.2016 : ARJM est sélectionné pour le pôle Intergénération à Etterbeek. Ce projet comprend une crèche, une salle polyvalente, des logements, une halte d'accueil ainsi qu'une ludothèque l'ensemble des fonctions est lié par un aménagement paysagé dans un cœur d'îlot à Etterbeek.
02.2016 : ARJM is geselecteerd voor de pôle Intergénération in Etterbeek. Dit project omvat een crèche, een polyvalente zaal, woningen en een tijdelijke kinderopvang samen met een ludotheek. Alle functies worden verbonden door het landschappelijk ontwerp in een binnengebied in

HERSTAL

Gare de Herstal/Station van Herstal - Pôle Marexhe/Pool Marexhe - Publication dans la revue Architrave/Publicatie in het tijdschrift Architrave
02.2016 : La gare de ‪Herstal‬ est publiée dans le revue Architrave du mois de Février p.32 - 35.‬ L'article est consultable et téléchargeable sur le site http://www.architrave.be
02.2016 : Het station van Herstal is gepubliceerd in het tijdschrift Architrave, p. 32-35 in de editie van februari. Het artikel is te bekijken en te downloaden via de website http://www.architrave.be

EVERE

EVERE - Basisschool/Ecole fondamentale
01.2016 : Projet pour la construction d'une l'école fondamentale à Evere
01.2016 : Project betreffende de ontwikkeling van een basisschool in Evere.

Schaerbeek/Schaarbeek - Lycée Emile Max/Lyceum Emile Max
01.2016 : Le dossier d’exécution pour le lycée Émile Max à Schaerbeek a été déposé à la commune. Les travaux sont prévus pour la fin de l'année 2016.
01.2016 : Het uitvoeringsdossier voor het lyceum Emile Max in Schaarbeek is ingediend bij de gemeente. De aanvang van de werken is voorzien voor het einde van 2016.

CHARLEROI

Charleroi District Créatif
12.2015 : Les résultats du concours de Charleroi District créatif pour la rénovation des voiries et des espaces publics de la ville haute de Charleroi sont arrivés. Nous avons terminé 3e. Félicitation aux lauréats Bas Smets et MDW !
12.2015 : De resultaten van de wedstrijd Charleroi District créatif voor de renovatie van de wegen en publieke ruimte in de bovenstad van Charleroi zijn bekend. We zijn als derde geëindigd. Proficiat aan de winnaars Bas Smets en MDW!

HERSTAL

ARJM Lauréat du " Grand prix d'Architecture de Wallonie 2015 " pour la Gare de Herstal - catégorie bâtiment non résidentiel/ARJM wint de " Grand prix d'Architecture de Wallonie 2015 " met het station van Herstal – Categorie niet-residentiële gebouwen.
09.2015 : AWARD : La gare de Herstal a remporté le Grand prix d'architecture de Wallonie dans la catégorie bâtiment non-résidentiel. Le projet a été choisi par un jury international, qui a souligné le double caractère du projet, à la fois modeste et ambitieux vis à vis de son environnement.
Pour en savoir plus, visitez la page du projet: Gare de Herstal
09.2015 : AWARD :Het station van Herstal heeft de ‘Grand prix d'architecture de Wallonie’ in de wacht gesleept binnen de categorie niet-residentiële gebouwen. Het project is uitgekozen door een internationale jury, die benadrukt dat het tweeledige karakter van het project zowel bescheiden als ambitieus is ten opzichte van zijn omgeving. Voor meer informatie, bezoek de projectpagina: Station van Herstal

Gare de Herstal/Station van Herstal - Pôle Marexhe/Pool Marexhe - Sélection pour le prix belge pour l'architecture/Selectie voor Belgische prijs voor architectuur
09.2015 : Le projet de la gare de Herstal a été sélectionné pour le prix belge de l'architecture dans la catégorie bâtiment public à usage non-résidentiel. Un jury international composé de Lone Wiggers (C.F. Moller, DK), Ricardo Bak Gordon (PT), Stephen Bates Sergisonbates Architects (UK) se réunira le 7 octobre. Plus d'information sur le site : http://www.fab-arch.be/fr/prix-belge.
09.2015 : Het project van het station in Herstal is geselecteerd voor de Belgische prijs voor architectuur in de categorie publieke gebouwen met een niet-residentieel karakter. Een internationale jury, samengesteld uit Lone Wiggers (C.F. Moller, DK), Ricardo Bak Gordon (PT) en Stephen Bates (Sergisonbates Architects, UK), zal samenkomen op 7 oktober. Bijkomende informatie is beschikbaar op de website: http://www.fab-arch.be/fr/prix-belge.

BERGBOS

BERGBOS - Woonproject/Projet de logements
09.2015 : Le projet de Bergbos redémarre après une longue pause. Le projet concerne l'urbanisation du site du bergbos, près de Gand. Le projet s'insère dans un parc avec des projets de logements de Stéphane Beel, et de NuArchitectuur.
09.2015 : Na een lange pauze is het project in Bergbos terug hervat. Het project omvat de verstedelijking van de site van Bergbos, dichtbij Gent. Het project bevindt zich in een woonpark met eveneens woonprojecten van Stéphane Beel en NuArchitectuur.

Pôle Albert

VORST/FOREST - Pool Albert/Pôle Albert - Voorzieningen en openbare ruimte/Equipements & espace public
09.2015 : Le projet d'ARJM & SumProject n'a pas été retenu pour le concours du pôle Albert (3ème place). Le projet se base sur une vision radicale proposant une topographie verticale de l'espace public pour le sommet de Forest... Trop radicale?
09.2015 : Het project van ARJM en SumProject is niet weerhouden in de wedstrijd omtrent de pool Albert (3de plaats). Het project vertrekt vanuit een radicale visie welke een verticale topografie van publieke ruimte voorstelt op het hoogstgelegen punt in Vorst… Te radicaal?

Molenbeek

MOLENBEEK - Ecole 11 - Adjudication en cours/In aanbesteding
08.2015 : Le projet de la rénovation de l'école 11 à Molenbeek est en cours d'adjudication. Le chantier est prévu pour la fin de l'année 2015.
08.2015 : Het project voor de renovatie van école 11 in Molenbeek is in aanbesteding. De aanvang van de werf is voorzien voor het einde van 2015.

Square de l'accueil

Evere- Onthaalsquare/Square de l'accueil - Stedenbouwkundige vergunning verkregen/Permis d'urbanisme obtenu
07.2015 : Nous avons obtenu le permis d'urbanisme pour le projet du square de l'accueil à Evere. Plus d'infos sur le projet: ici
07.2015 :We hebben de stedenbouwkundige vergunning verkregen voor het project van de onthaalsquare in Evere. Meer informatie over het project vindt u hier We hebben de stedenbouwkundige vergunning verkregen voor het project van de onthaalsquare in Evere. Meer informatie over het project vindt u hier

Herstal

Herstal - Pôle Marexhe/Pool Marexhe - Réception provisoire des travaux/Voorlopige oplevering
07.2015 : Le projet du pôle Marexhe - gare de Herstal - est réceptionné. Un magnifique reportage photographique de Filip Dujardin a été réalisé. Il sera bientôt en ligne sur notre site.
07.2015 : Het project van de pool Marexhe – Station van Herstal – is opgeleverd. Filip Dujardin heeft een prachtige fotoreportage gemaakt, welke binnenkort op onze website te vinden zal zijn.

Pôle Albert

VORST/FOREST - Pool Albert/Pôle Albert - Voorzieningen en openbare ruimte/Equipements & espace public
05.2015 : ARJM est sélectionné avec SUM Project pour la construction d'un complexe d’équipements diversifiés et le réaménagement des espaces publics de la dalle Albert.
05.2015 : ARJM is, samen met SumProject, geselecteerd om een complex te ontwikkelen dat zal bestaan uit diverse faciliteiten, alsook de herinrichting van de publieke ruimte van het Albert Dek.

Ganshoren

Uitbreiding van de school Nos Bambins - Werf/Extension de l'école Nos Bambins - Chantier
04.2015 : L'installation de la connexion à la nouvelle école commence.
04.2015 : De uitvoering van de verbinding met de nieuwe school is begonnen.

Enghien

Enghien/Edingen - Charte d'Urbanisme/Beeldkwaliteitsplan
04.2015 : ARJM est sélectionné pour participer à la conception d'une charte d'urbanisme pour la Ville d'Enghien.
04.2015 : ARJM is geselecteerd om deel te nemen aan de ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan voor de stad Edingen.

Herstal

Herstal - Chantier/Werf - Gare et espaces publics/Station en openbare ruimtes
02.2015 : Parachèvements & abords / géométrie: la dernière phase du chantier du pôle Marexhe à Herstal est en cours!
02.2015 : Afwerking & omgeving / geometrie: De laatste fase van de werf van de pool Marexhe in Herstal is bezig!

Hélécine

Hélécine/Heilissem - Crêche communale/Gemeentelijke kinderopvang
12.2014 : Chantier des abords
le chantier des abords de la crêche communale d'Hélécine est en cours.
12.2014 : Aanleg van de omgevingDe aanleg van de omgeving van de gemeentelijke kinderopvang in Heilissem ging van start.

Emile Max

Schaerbeek/Schaarbeek - Lycée Emile Max/Lyceum Emile Max
09.2014 : ARJM lauréat du concours pour le lycée Emile Max
le projet consiste en la rénovation des niveaux supérieurs pour créer 130 nouvelles places et la construction d'un préau.
09.2014 : ARJM winnaar van de wedstrijd voor het Lyceum Emile Max Het project bestaat uit de renovatie van de bovenste verdiepingen waarbij 130 nieuwe ruimtes gecreëerd worden, samen met de constructie van een overdekte speelplaats.

Expo bMa

Tentoonstelling bMa/Exposition bMa - Onthaalsquare/Square de l'Accueil
11.09.2014 : vernissage de l'exposition pour les 5 ans du bMa bouwmeester - maître architecte à Bruxelles. ARJM y présentera 2 maquettes du projet du Square de l'Accueil.
11.09.2014 : Opening van de tentoonstelling voor 5 jaar bMa bouwmeester in Brussel. ARJM zal twee maquettes tentoonstellen van het project van de onthaalsquare in Evere.

Herstal

Herstal - Chantier/Werf - Gare et espaces publics/Station en publieke ruimtes
03.09.2014 : Suite du gros oeuvre - mise en oeuvre du béton apparent rouge auto-compactant. Les travaux menés en laboratoire pour l'élaboration de la composition et des différentes textures de celui-ci portent leurs fruits!
03.09.2014 : Volgend op de ruwbouw – de realisatie van het zelf-verdichtend, rood zichtbeton. Het geleverde werk in het laboratorium voor de ontwikkeling van de samenstelling en de verschillende texturen van het beton werpt zijn vruchten af!

HELECINE

Hélécine/Heilissem - Chantier/Werf - Crêche/Kinderopvang
09.2014 : Fin des parachèvement. L'ouverture de la crêche est prévue vers octobre 2014.
09.2014 : De afwerking is voltooid. De opening van de kinderopvang is voorzien voor oktober 2014.
MULTIPLE architecture&urbanism
Designed with Indexhibit