NEWS

PUBLICATION
01.2017 :Pour cette nouvelle rentrée l'équipe de MULTIPLE est heureuse de vous annoncer ses quatre dernières publications de nos projets de logements, d'infrastructure et d'espace public parues dans INVENTAIRE #2 / BELGIMUM NEW ARCHITECTURE / A+(déc./janv.) / INNOVATE in ARCHITECTURE.
01.2017 : Bij het begin van 2017 is het team van Multiple verheugd u zijn vier laatste publicaties van haar infrastructuur- en publieke ruimte- en woonprojecten voor te stellen in INVENTAIRE #2 / BELGIMUM NEW ARCHITECTURE / A+(dec./jan.) / INNOVATE in ARCHITECTURE.

ANDERLECHT : lauréat concours 175 logements/laureaat wedstrijd 175 woningen
12.2016 : MULTIPLE en association avec le bureau a2o, lauréats du concours organisé par la SLRB pour la construction de 175 logements à Anderlecht .
12.2016 : MULTIPLE werd, in samenwerking met het bureau a2o, laureaat van de architectuurwedstrijd georganiseerd door de BGHM, voor de bouw van 175 woningen te Anderlecht.

PUBLIC SPACE - Lauréat du concours pour l'activation d'une friche en parc urbain / Laureaat van de wedstrijd voor de activering van een brownfield in stadspark
12.2016 : MULTIPLE remporte le concours pour la réalisation d'un parc pluriel de 20 000m² sur une friche industrielle oubliée.
12.2016 : MULTIPLE wint de wedstrijd voor de realisatie van een meervoudig park van 20 000m² op een voormalige industriële site.

ETUDE/STUDIE : Berges de la Canche/Oevers van de Canche
11.2016 : MULTIPLE a réalisé une étude de valorisation et d'activation des berges de la Canche
11.2016 : MULTIPLE heeft een studie opgemaakt voor de opwaardering en dynamisering van de oevers van de Canche

PUBLIC SPACE - Conférence/Lezing/Lecture
11.2016 : op vrijdag 25/11/2016, geeft Livia de Béthune een lezing over "Uitdagingen van openbare ruimtes voor multimodaliteit" in het kader van 40 jaar Metro in Brussel, georganiseerd door Brussel Mobiliteit. Het programma van deze dag kan u hier terugvinden.
11.2016 : Vendredi 25/11/2016, Livia de Béthune donnera une conférence sur les "enjeux des espaces publics pour une mobilité plurielle" dans le cadre des 40ans du métro de Bruxelles organisé par Bruxelles Mobilité. Le programme est disponible ici.

LECTURE

HERSTAL - Conférence/Lezing/Lecture
11.2016 :ce jeudi 10/11/2016, Abdelmajid Boulaioun donnera une conférence sur "Le pôle Marexhe - Gare & espaces publics" dans le cadre de la journée Infrastructure organisée par la FEBELCEM. Le programme de cette journée est disponible ici.
11.2016 : op donderdag 10/11/2016, geeft Abdelmajid Boulaioun een lezing over "de pool Marexhe – Station & Publieke Ruimtes" in het kader van de dag van de infrastructuur, georganiseerd door FEBELCEM. Het programma van deze dag kan u hier terugvinden.

BERGBOS - Woonproject/Projet de logements
10.2016 : Het uitvoeringsdossier van het project in Bergbos is afgerond. Dit woonproject zal deel uitmaken van een woonpark in de omgeving van Gent, waar projecten van Stéphane Beel en NuArchitectuur reeds onderdeel van zijn.
10.2016 : Le dossier d’exécution du projet de Bergbos est terminé. Ce projet de logements s'insère dans un parc près de Gand avec des projets réalisés par Stéphane Beel, et NuArchitectuur.

ARJM becomes MULTIPLE architecture & urbanism
10.2016 : ARJM is growing and strenghtens its skills in urbanism with the arrival of a new partner in the person of Livia de Bethune, architect, urbanist and lecturer at the KU Leuven. Livia is now co-leading the office along with Abdelmajid Boulaioun, architect, lecturer at the UCL.

You will be shortly invited to celebrate our new identity.

Forest/Vorst - Axonométries/Axonometriën
09.2016 : Documents d'analyse de la place Albert. Activation des relations entre l'espace public de la station Albert et de la place.
09.2016 : Analyse van het Albertplein. Activering van de relatie tussen de publieke ruimte rond het Albert metrostation en het plein.

Inventaires - Livre & exposition/Boek & tentoonstelling
09.2016 : Venez découvrir notre projet de la gare de Herstal au théâtre de liège le 7 octobre pour lancement du nouveau livre INVENTAIRES#2 et son exposition qui l'accompagne.
09.2016 : Ontdek ons project voor het station van Herstal op 7 oktober in het theater van Luik, tijdens de lancering van het nieuwe boek INVENTAIRES#2 en de bijhorende tentoonstelling.

AMIENS

Amiens - Lauréat pour une mission de conseil en urbanisme/Laureaat voor een stedenbouwkundige adviesopdracht
05.2016 : Multiple et JNC lauréats pour l'étude d’aménagement du lit majeur du fleuve et des rivières d’Amiens Métropole.
05.2016 : Multiple en JNC zijn laureaat voor een studie rond de ontwikkeling van de bijrivieren en de bedding van de Somme in de Metropool Amiens.

ETTERBEEK

Etterbeek - Intergeneratiepool/Pôle intergénération
05.2016 : Axonometrie van het project "pôle Intergénération" in Etterbeek. 
05.2016 : Axonométrie du projet "pôle Intergénération" à Etterbeek.

ANTWERPEN

Antwerpen - Masterplan voor de aanleg van een Kunstpark
05.2016 : ARJM is opnieuw werkzaam in het Antwerpse met de uitwerking van een masterplan voor een publiek toegankelijk landschapspark, met meervoudige dimensie, dat zowel kunst, zorg als natuur integreert.

JOBS

ARJM werft aan / ARJM recrute
04.2016 : Teneinde het team van ARJM architecture & urbanisme te versterken, zijn we specifiek op zoek naar een gemotiveerde architect met ervaring in de uitvoering van architectuurprojecten.
Mail ons een motivatiebrief, uw CV en een selectie van 3 projecten door naar : jobs_at_arjm.be

Pour renforcer l'équipe d'ARJM architecture & urbanisme, nous somme à la recherche d'un architecte motivé avec de l'expérience dans l'exécution de projet d'architecture.
Envoyez-nous une lettre de motivation, votre CV et une sélection de 3 projets à jobs_at_arjm.be (la maîtrise du néerlandais est nécessaire).

We zijn ook op zoek naar stagiair(e)s in architectuur & stedenbouw.
Nous sommes aussi à la recherche de stagiaires en architecture & urbanisme

HERSTAL

Gare de Herstal/Station Herstal - Pôle Marexhe - Publication Afasia/Publicatie Afasia
04.2016 : Retrouvez la gare de Herstal sur Afasia. L'article est consultable sur le site http://afasiaarchzine.com
04.2016 :  Het station van Herstal is terug te vinden op Afasia. Bekijk het artikel op de website http://afasiaarchzine.com

PRINS

Anderlecht - Construction de 175 logements/Bouw van 175 woningen
03.2016 : ARJM & A2O sont sélectionnés pour le projet "Prins" à Anderlecht. Ce projet comprend la construction d'environ 175 logements sociaux et moyens.
03.2016 : ARJM & A2O zijn geselecteerd voor het project "Prins" in Anderlecht. Het project betreft de bouw van ongeveer 175 sociale en middenklasse woningen.

ETTERBEEK

Etterbeek - Intergeneratiepool/Pôle Intergénération
02.2016 : ARJM is geselecteerd voor de pôle Intergénération in Etterbeek. Dit project omvat een crèche, een polyvalente zaal, woningen en een tijdelijke kinderopvang samen met een ludotheek. Alle functies worden verbonden door het landschappelijk ontwerp in een binnengebied in Etterbeek.
02.2016 : ARJM est sélectionné pour le pôle Intergénération à Etterbeek. Ce projet comprend une crèche, une salle polyvalente, des logements, une halte d'accueil ainsi qu'une ludothèque l'ensemble des fonctions est lié par un aménagement paysagé dans un cœur d'îlot à Etterbeek.

HERSTAL

Gare de Herstal - Pôle Marexhe - Publication dans la revue Architrave / Publicatie in het tijdschrift Architrave
02.2016 : L'article est consultable et téléchargeable sur le site http://www.architrave.be
02.2016 : Het station van Herstal is gepubliceerd in het tijdschrift Architrave, p. 32-35 in de editie van februari. Het artikel is te bekijken en te downloaden via de website http://www.architrave.be

EVERE

EVERE - Ecole fondamentale/Basisschool
01.2016 : Projet pour la construction d'une l'école fondamentale à Evere
01.2016 : Project betreffende de ontwikkeling van een basisschool in Evere.

Schaerbeek - Lycée Emile Max/Lyceum Emile Max
01.2016 : Le dossier d’exécution pour le lycée Émile Max à Schaerbeek a été déposé à la commune. Les travaux sont prévus pour la fin de l'année 2016.
01.2016 : Het uitvoeringsdossier voor het lyceum Emile Max in Schaarbeek is ingediend bij de gemeente. De aanvang van de werken is voorzien voor het einde van 2016.

CHARLEROI

Charleroi District Créatif
12.2015 : Les résultats du concours de Charleroi District créatif pour la rénovation des voiries et des espaces publics de la ville haute de Charleroi sont arrivés. Nous avons terminé 3e. Félicitation aux lauréats Bas Smets et MDW !
12.2015 : De resultaten van de wedstrijd ‘Charleroi District créatif’ voor de renovatie van de wegen en publieke ruimte in de bovenstad van Charleroi zijn bekend. We zijn als derde geëindigd. Proficiat aan de winnaars Bas Smets en MDW!

HERSTAL

ARJM Lauréat du " Grand prix d'Architecture de Wallonie 2015 " pour la Gare de Herstal - catégorie bâtiment non résidentiel / ARJM wint de " Grand prix d'Architecture de Wallonie 2015 " met het station van Herstal – Categorie niet-residentiële gebouwen.
09.2015 : AWARD : La gare de Herstal a remporté le Grand prix d'architecture de Wallonie dans la catégorie bâtiment non-résidentiel. Le projet a été choisi par un jury international, qui a souligné le double caractère du projet, à la fois modeste et ambitieux vis à vis de son environnement.
Pour en savoir plus, visitez la page du projet: Gare de Herstal
09.2015 : AWARD : Het station van Herstal heeft de ‘Grand prix d'architecture de Wallonie’ in de wacht gesleept binnen de categorie niet-residentiële gebouwen. Het project is uitgekozen door een internationale jury, die benadrukt dat het tweeledige karakter van het project zowel bescheiden als ambitieus is ten opzichte van zijn omgeving.
Voor meer informatie, bezoek de projectpagina: Station Herstal

Gare de Herstal - Pôle Marexhe - Sélection pour le prix belge pour l'architecture
09.2015 : Le projet de la gare de Herstal a été sélectionné pour le prix belge de l'architecture dans la catégorie bâtiment public à usage non-résidentiel. Un jury international composé de Lone Wiggers (C.F. Moller, DK), Ricardo Bak Gordon (PT), Stephen Bates Sergisonbates Architects (UK) se réunira le 7 octobre. Plus d'information sur le site : http://www.fab-arch.be/fr/prix-belge.
09.2015 : Het project van het station in Herstal is geselecteerd voor de Belgische Architectuurprijs in de categorie publieke gebouwen met een niet-residentieel karakter. Een internationale jury, samengesteld uit Lone Wiggers (C.F. Moller, DK), Ricardo Bak Gordon (PT) en Stephen Bates (Sergisonbates Architects, UK), zal samenkomen op 7 oktober. Bijkomende informatie is beschikbaar op de website : http://www.fab-arch.be/fr/prix-belge.

BERGBOS

BERGBOS - Woonproject/projet de logements
09.2015 : Na een lange pauze is het project in Bergbos terug hervat. Het project omvat de verstedelijking van de site van Bergbos, dichtbij Gent. Het project bevindt zich in een park met eveneens woonprojecten van Stéphane Beel en NuArchitectuur.
09.2015 : Le projet de Bergbos redémarre après une longue pause. Le projet concerne l'urbanisation du site du bergbos, près de Gand. Le projet s'insère dans un parc avec des projets de logements de Stéphane Beel, et de NuArchitectuur.

Pôle Albert

Pôle Albert - Forest/Vorst - Equipements & espace public/Voorzieningen en publieke ruimte
09.2015 : Le projet d'ARJM & SumProject n'a pas été retenu pour le concours du pôle Albert (3ème place). Le projet se base sur une vision radicale proposant une topographie verticale de l'espace public pour le sommet de Forest... Trop radicale?
09.2015 : Het project van ARJM en SumProject is niet weerhouden in de wedstrijd omtrent de pool Albert (3de plaats). Het project vertrekt vanuit een radicale visie welke een verticale topografie van publieke ruimte voorstelt op het hoogstgelegen punt in Vorst… Te radicaal?

Molenbeek

MOLENBEEK - Ecole 11 - adjudication en cours/in aanbesteding
08.2015 : Le projet de la rénovation de l'école 11 à Molenbeek est en cours d'adjudication. Le chantier est prévu pour la fin de l'année 2015.
08.2015 : Het project voor de renovatie van école 11 in Molenbeek is in aanbesteding. De aanvang van de werf is voorzien voor het einde van 2015.

Square de l'accueil

EVERE - Onthaalplein/Square de l'accueil - Stedenbouwkundige vergunning verkregen/Permis d'urbanisme obtenu
07.2015 :We hebben de stedenbouwkundige vergunning verkregen voor het project van de onthaalsquare in Evere. Meer informatie over het project vindt u hier.
07.2015 : Nous avons obtenu le permis d'urbanisme pour le projet du square de l'accueil à Evere. Plus d'infos sur le projet: ici

Herstal

Herstal - Pôle Marexhe - réception provisoire des travaux/Voorlopige oplevering
07.2015 : Le projet du pôle Marexhe - gare de Herstal - est réceptionné. Un magnifique reportage photographique de Filip Dujardin a été réalisé. Il sera bientôt en ligne sur notre site.
07.2015 : Het project van de pool Marexhe – Station van Herstal – is opgeleverd. Filip Dujardin heeft een prachtige fotoreportage gemaakt, welke binnenkort op onze website te vinden zal zijn.

Pôle Albert

Pôle Albert - Forest - Equipements & espace public/Voorzieningen en publieke ruimte
05.2015 : ARJM est sélectionné avec SumProject pour la construction d'un complexe d’équipements diversifiés et le réaménagement des espaces publics de la dalle Albert.
05.2015 : ARJM is, samen met SumProject, geselecteerd om een complex te ontwikkelen dat zal bestaan uit diverse faciliteiten, alsook de herinrichting van de publieke ruimte van het Albert “Dalle”.

Ganshoren

Extension de l'école Nos Bambins/Uitbreiding van de school Nos Bambins - Chantier/Werf
04.2015 : L'installation de la connexion à la nouvelle école commence.
04.2015 : De uitvoering van de verbinding met de nieuwe school is begonnen.

Enghien

Enghien - Charte d'Urbanisme/Beeldkwaliteitsplan
04.2015 : ARJM est sélectionné pour participer à la conception d'une charte d'urbanisme pour la Ville d'Enghien.
04.2015 : ARJM is geselecteerd om deel te nemen aan de ontwikkeling van een beeldkwaliteitsplan voor de stad Edingen.

Herstal

Herstal - Chantier/Werf - gare et espaces publics/station en publieke ruimtes
02.2015 : Parachèvements & abords / géométrie: la dernière phase du chantier du pôle Marexhe à Herstal est en cours!
02.2015 : Afwerking & omgeving / geometrie: De laatste fase van de werf van de pôle Marexhe in Herstal is bezig!

Hélécine

Hélécine/Heilissem - Crêche communale/Gemeentelijke kinderopvang
12.2014 : Chantier des abords
le chantier des abords de la crêche communale d'Hélécine est en cours.
12.2014 : Aanleg van de omgeving
De aanleg van de omgeving van de gemeentelijke kinderopvang in Heilissem is van start.

Emile Max

Schaerbeek - Lycée Emile Max/Lyceum Emile Max
09.2014 : ARJM lauréat du concours pour le lycée Emile Max
le projet consiste en la rénovation des niveaux supérieurs pour créer 130 nouvelles places et la construction d'un préau.
09.2014 : ARJM winnaar van de wedstrijd voor het Lyceum Emile Max
Het project bestaat uit de renovatie van de bovenste verdiepingen waarbij 130 nieuwe ruimtes gecreëerd worden, samen met de constructie van een overdekte speelplaats.

Expo bMa

Exposition bMa - Onthaalsquare/Square de l'Accueil
11.09.2014 : Opening van de tentoonstelling voor 5 jaar bMa bouwmeester in Brussel. ARJM zal twee maquettes tentoonstellen van het project van de onthaalsquare.
11.09.2014 : vernissage de l'exposition pour les 5 ans du bMa bouwmeester - maître architecte à Bruxelles. ARJM y présentera 2 maquettes du projet du Square de l'Accueil.

Herstal

Herstal - Chantier/Werf - gare et espaces publics/Station en publieke ruimtes
03.09.2014 : Suite du gros oeuvre - mise en oeuvre du béton apparent rouge auto-compactant. Les travaux menés en laboratoire pour l'élaboration de la composition et des différentes textures de celui-ci portent leurs fruits!
03.09.2014 : Volgend op de ruwbouw – de realisatie van het zelf-verdichtend, rood zichtbeton. Het geleverde werk in het laboratorium voor de ontwikkeling van de samenstelling en de verschillende texturen van het beton werpt zijn vruchten af!
MULTIPLE architecture&urbanism
Designed with Indexhibit